تعرفه هر پیام در تبلیغات تلفنی تبتل

  1. قیمتها بصورت پلکانی میباشد
  2. طول پیام در هزینه پیام تاثیر ندارد(اما طول استاندارد هر پیام 25ثانیه میباشد.)

تبلیغات تلفنی با مودم دایال آپ

تبلیغات تلفنی بدون نیاز به مودم